សេចក្តីសង្កេតរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាល ស្តីពីសំណើសុំធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញទៅលើឯកសារក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 22 août 2022 / Mis à jour 25 août 2022
Download file
Text DocumentF71_1_1_2_KH.PDF
1.18 Mo
Document Number
F71/1/1/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យរដ្ឋបាល