អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ស្តីពី " ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំប្រគល់សម្ភារៈជាភស្តុតាងដែលបានប្រើប្រាស់ដោយ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២/០២ ទៅឱ្យសារមន្ទីរទួលស្លែង"

Posted 24 janvier 2024 / Mis à jour 29 janvier 2024
Download file
Text DocumentF87_KH-EN.PDF
314.76 Ko
Document Number
F87
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល