អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​ នឹង​ជំនុំជម្រះក្តី​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹង​សាលក្រម​ឬសេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​ដែលចេញ​ដោយ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង។ មានចៅក្រម​ជាតិបួនរូប​និង​ចៅក្រម​អន្តរជាតិបីរូប​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល ហើយ​រាល់ការ​សម្រេចចិត្ត​នៅក្នុង​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការកំពូល​ត្រូវតែ​មានការ​អនុម័ត​ពីចៅក្រម​យ៉ាងតិច​ប្រាំរូប។

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង