សំណើបន្ថែមរបស់ អៀង សារី សុំឲ្យអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ ទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពរបស់លោក អៀង សារី ដើម្បីជួយក្នុងការការពារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬម៉្យាងទៀតសំណើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបង្គាប់ឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ.វ.ត.ក ធ្វើការអង្កេតជា

Posted 13 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE255_KH[1].pdf
3.4 Mo
Document Number
E255
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី