ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បយវេណីទៅនឹងសំណើបន្ទាន់លើកទីមួយរបស់ នួន ជា សុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់ សម្រាប់ដាក់សារណាលើបណ្តឹងសាទុក្ខជំទាស់ទៅនឹងសាសក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 08 août 2019 / Mis à jour 08 août 2019
Download file
Text DocumentF47_2_KH.PDF
1.64 Mo
Document Number
F47/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី