ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់ ខៀវ សំផន ទៅនឹងសំណើ របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបន្ថែមចំនួនទំព័រកំណត់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 31 mars 2020 / Mis à jour 31 mars 2020
Download file
Text DocumentF55_2_KH.pdf
708.1 Ko
Document Number
F55/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា