សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទិ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការទទួលបានតំណាងផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 12 août 2020 / Mis à jour 12 août 2020
Download file
Text DocumentE004_2_6_KH.PDF
925.76 Ko
Document Number
E004/2/6
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល