សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះដូចបានតម្រូវដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិរបស់ អ.វ.ត.ក.

Posted 28 décembre 2021 / Mis à jour 28 décembre 2021
Download file
Text Document2_1_1_1_KH.PDF
2.97 Mo
Document Number
2/1/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល