សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះដូចបានតម្រូវដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិរបស់ អ.វ.ត.ក.

Posted 28 ធ្នូ 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 ធ្នូ 2021
Download file
Text Document2_1_1_1_KH.PDF
2.97 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
2/1/1/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល