របាយការណ៍ប្រឹក្សាស្ដពីអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះរបស់ អ.វ.ត.ក នៅអំឡុងដំណាក់កាលដែលនៅសេសសល់

Posted 17 mars 2022 / Mis à jour 26 avril 2022
Type
Report
Date
Fichier

-

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍ឱ្យមានការចូលរួមជាគំនិត និង គំនិតទាំងឡាយដែលទទួលបាន