ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍ឱ្យមានការចូលរួមជាគំនិត និង គំនិតទាំងឡាយដែលទទួលបាន

Posted 01 មេសា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 08 មេសា 2022
ប្រភេទ
Report
ឯកសារ

 

សេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍ឱ្យមានការចូលរួមជាគំនិត និង គំនិតទាំងឡាយដែលទទួលបាន

ដេវីដ សេវហ្វឺ (David Scheffer)

មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា

ជី អាយ ស្សិត (GIZ)

ហេឡេន ចាវីស (Helen Jarvis)

អង្គការ​ក្តីករុណា

សាកលវិទ្យាល័យឡាត្រូប (La Trobe)

សហមេធាវី​នាំមុខ (តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី)

មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់​ឯកសារ​ច្បាប់

ម៉ាវី វិលម៉ិត (Marie Wilmet)

ណាថាន ជេ. ឆាន (Nathan J. Chan)

រីដ្រេស (REDRESS)

សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

សឹម​ សុរិយ៉ា

អង្គការ​ចិត្តសង្គម ​អន្តរវប្បធម៌

សារមន្ទីរ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យពូជសាសន៍ទួល​ស្លែង

អង្គភាពគាំពារ​ជន​រង​គ្រោះ (អ.វ.ត.ក)

អង្គភាពគាំពារ​សាក្សី និង​អ្នក​ជំនាញ (អ.វ.ត.ក)

អង្គការនារីដើម្បីសន្តិភាព (Women Peace Makers)

អង្គការយុវសន្តិភាព (Youth for Peace)

អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (YRDP)