របាយការណ៍ប្រឹក្សាស្ដពីអំពីសកម្មភាពនានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះរបស់ អ.វ.ត.ក នៅអំឡុងដំណាក់កាលដែលនៅសេសសល់

Posted 17 មីនា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មេសា 2022
ប្រភេទ
Report
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentKH-Advisory-Report-2022_web.pdf (003).pdf
13.9 មេកា​បៃ

-

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ ៖ សេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហចៅក្រមរបាយការណ៍ឱ្យមានការចូលរួមជាគំនិត និង គំនិតទាំងឡាយដែលទទួលបាន