ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសេចក្តីសង្កេតរបស់ ខៀវ សំផន បន្ទាប់ពីការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល

Posted 07 avril 2023 / Mis à jour 07 avril 2023
Download file
Text DocumentF83_1_KH.PDF
1.09 Mo
Document Number
F83/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា