សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទិននឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារជាមួយតែភាគីម្ខាងរបស់មន្រ្តីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់

Posted 26 avril 2012 / Mis à jour 26 avril 2012
Download file
Text DocumentE154_1_1_4_KH.PDF
1.11 Mo
Document Number
E154/1/1/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document