ការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗ​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

  • អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  • ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

  • សារអេឡិកត្រូនិកៈ pas@eccc.gov.kh

  • គេហទំព័រៈ http://www.eccc.gov.kh​