ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

2019

អង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីពិចារណារបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ​ ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/០២ ប្រឆាំង អោ អាន។ ដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះ “មិនអាចទទួលបានសំឡេងភាគច្រើន​លើសលប់នៃសំឡេងគាំទ្រចំនួនបួនតាមការកំណត់ ដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច ផ្អែកលើសំអាងហេតុរួមលើអង្គសេចក្តី” មតិយោបល់របស់ចៅក្រមនីមួយៗ ត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសេចក្តី​ពិចារណាជាឯកច្ឆ័ន្ធនេះ។

 

អានបន្ត

 

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃការស្លាប់របស់ នួន ជា

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបញ្ជាក់បំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃ​ការស្លាប់របស់ នួន ជា លើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងសាទុក្ខ មុនការចេញសាលដីកា។

 

អានបន្ត

 

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង នួន ជា

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទាំងអស់ប្រឆាំងនឹង នួន ជា បន្ទាប់ពីការស្លាប់ របស់គាត់។

 

អានបន្ត

 

នួន ជា ទទួលមរណភាព

នួន ជា បានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យ។

 

អានបន្ត

 

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ប្រឆាំង​នឹង យឹម ទិត្យ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ ដោយសារកង្វះយុត្តាធិការ​បុគ្គល។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ យឹម ទិត្យ ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងការរំលោភបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៦។

 

អានបន្ដ

 

2018

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ ប្រឆាំង​នឹង មាស មុត។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ ដោយសារកង្វះយុត្តាធិការ​បុគ្គល។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ មាស មុត ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងការរំលោភបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៦។

 

អានបន្ត

 

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចេញសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានប្រកាសសេចក្តីសង្ខេបមួយនៃសំអាងហេតុ និងផ្នែកសម្រេចសេចក្តីរបស់ខ្លួន​ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ អង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថា ខៀវ សំផន និង នួន ជា មានពិរុទ្ធភាពពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងបានផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

 

អានបន្ត

 

2017

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចេញសំអាងហេតុលើកលែងការចោទប្រកាន់សំណុំរឿង អ៊ឹម ចែម

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត (ស.ច.ស) បានចេញសំអាងហេតុសម្រាប់ដីកាដំណោះស្រាយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧  និងដែល ស.ច.ស បានលើកលែងការចោទប្រកាន់លើ អ៊ឹម ចែម ដោយសារមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលគ្រប់គ្រាន់។ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ  ស.ច.ស សង្ខេបអំពីសំអាងហេតុចម្បងៗ នៃលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះ។ 

អានបន្ដ....

សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលរយៈពេលប្រាំបួន​ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ សវនាការពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងបានចាប់​ផ្តើម ដោយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកនៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧។ ការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះ រួមទាំងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោល ផងនោះ មានចំនួនសរុប ២៨៣ ថ្ងៃសវនាការ។

 

អានបន្ត

 

សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ប្រ​ឆាំង​ អឹុម ចែម

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មានៈ សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត បាន​ចេញ​សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​លើក​លែង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ប្រ​ឆាំង​ អឹុម ចែម។

អានបន្ដ

 

2016

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​បដិ​សេ​ធ​ចោល​ការ​ដាក់​ពិ​រុទ្ធ​ភាព​មួយ​ចំនួន​ និង​តម្កល់​ការ​ផ្តន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​អស់​មួយ​ជីវិត ​សម្រាប់ ​នួន ​ជា ​និង ​ខៀវ ​សំផន​ នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២​/០១​

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុលា​ការ​កំពូល​បដិ​សេ​ធ​ចោល​ការ​ដាក់​ពិ​រុទ្ធ​ភាព​មួយ​ចំនួន​ និង​តម្កល់​ការ​ផ្តន្ទា​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នា​គារ​អស់​មួយ​ជីវិត ​សម្រាប់ ​នួន ​ជា ​និង ​ខៀវ ​សំផន​ នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​ ០០២​/០១​។ 

អានបន្ដ

 

2015

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង ធីរិទ្ធ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង អៀង ធីរិទ្ធ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់ ខណៈស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ)។

 

អានបន្ត

 

អៀង ធីរិទ្ធ ទទួលមរណភាព

អតីតជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ បានទទួលមរណភាព ខណៈស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ។

 

អានបន្ដ....

2014

ខៀវ សំផន និង​ នួន ជា ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធ​នាគារ​អស់​មួយ​ជីវិត

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃើញថា នួន ជា និង ខៀវ សំផន មានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

អានបន្ដ

2013

សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលរយៈពេលដប់​ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ សវនាការពិនិត្យលើភ័ស្តុតាងបានចាប់​ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ ការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងនេះ រួមទាំងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សា ដេញ ដោលផងនោះ មានចំនួនសរុប ២២២ ថ្ងៃសវនាការ។

 

អានបន្ត

អៀង សារី បានស្លាប់

ក្រោយ​ពេល​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅក្នុងមន្ទីរ​ពេទ្យជាងមួយ​សប្ដាហ៍រួចមក អៀង សារី  បាន​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាពខ្មែរ​ សូវៀត នៅម៉ោង ៨ និង ៤៥ នាទី​ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣។ សំណុំ​រឿង​ប្រឆាំង​រូបលោក​ត្រូវបាន​បញ្ចប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះ។ អានបន្ដ

2012

កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ផ្តន្ទាទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចទៅបណ្តឹងសាទុក្ខ អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​សម្រេច​ផ្តន្ទាទោស កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ដាក់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយជីវិត ដែលនេះ​ជា​ទោស​ធ្ងន់​បំផុត​ក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩។ ការប្រកាស​សាលដីកា​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល គឺជា​សញ្ញា​នៃការ​បិទ​សំណុំរឿង ០០១ ទាំងស្រុង។ អានបន្ត

2011

ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿង ០០២

សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ចាប់ផ្តើម​ដោយ​អង្គសវនាការ​ស្តាប់​ការ​អាន​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាប់ចោទ។

អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាសថាពុំមានសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចថា អៀង ធីរិទ្ធ ពុំមានសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការ ដោយសារជំងឺវង្វេងស្មារតី និងបានផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងរូបគាត់។

 

អានបន្ត

 

សវនាការបឋមក្នុងសំណុំរឿង ០០២

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ចាប់ផ្តើម​បើក​​សវនាការ​បឋម​រយៈពេល៤ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន, អៀង សារី, នួន ជា និង អៀង ធីរិទ្ធ ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បញ្ជាក់​អះអាង​និង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយចំនួន​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២

បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងសាទុក្ខពីជនជាប់ចោទ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​បញ្ជាក់​អះអាង​និង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយចំនួន​ក្នុង​ដីកាដំណោះស្រាយ​នៃ​សំណុំរឿង ០០២ និង​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ។ អានបន្ថែម

 

2010

​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ នួន​ ជា, ខៀវ សំផន, អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញ ដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដោយ​ចោទប្រកាន់​ជនជាប់ចោទ​ទាំងបួនរូប ពី​បទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ ការរំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​ប្រឆាំង​នឹង​ជនជាតិ​ភាគតិច​ចាម​និង​វៀតណាម។ អានបន្ត

 

កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវបាន​តុលាការ​រកឃើញថា​មានទោស ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង​បាន​ប្រកាស​សាលក្រម​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ដែល​សម្រេច​ថា ឌុច មានទោស​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ ឆ្នាំ១៩៤៩។ អានបន្ត

2009

សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​បើកការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ប្រាំរូប​ទៀត

សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ​ថ្មីចំនួន២ទៀត ដោយស្នើសុំ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​ឲ្យ​ដំណើរការ​ស៊ើបអង្កេត​ទៅលើ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​សង្ស័យ​ថាបាន​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​៥រូប​ទៀត។ ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ថ្មី​ចំនួន២​នេះ​គឺជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ​នៃ​សំណុំឯកសារ សំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤អានបន្ថែម

 

ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន​លើ​បទ​ចោទប្រកាន់​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១

ការអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទ​ប្រកាន់​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០១ ជា​ការ​ចាប់ផ្តើម​សវនាការ​សាធារណៈ​ប្រឆាំង​នឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ចាប់​ផ្ដើមដោយ​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​។

សវនាការបឋមលើសំណុំរឿង ០០១

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាប់ផ្តើមបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច។ អានបន្ត

 

2008

អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​កែសម្រួល​ចំណុច​ខ្លះ និង​យល់ស្រប​ចំណុចខ្លះទៀត នៃ​បទចោទ​ប្រកាន់​លើ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច

បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​កែសម្រួល​ចំណុច​មួយចំនួន និង​យល់ស្រប​នឹង​ចំណុច​មួយ​ចំនួន​ទៀត នៃ​បទ​ចោទប្រកាន់​លើ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច និង​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​ជំនុំជម្រះ។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​សម្រេច​ចោទ​ប្រកាន់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាសន្និដ្ឋានលើសំណុំរឿង ០០១ ដោយ​ចោទ​ប្រកាន់ កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩។ អានបន្ត

 

2007

ខៀវ សំផន ត្រូវចាប់​និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

ខៀវ សំផន ត្រូវចាប់និងឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន ពីបទ​ចោទប្រកាន់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ​និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុងហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩។ អានបន្ត

 

ការចាប់ខ្លួន អៀង សារី និង អៀង​ធីរិទ្ធ

អៀង សារី និង អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវចាប់​និង​នាំខ្លួន​មក​​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា។ បន្ទាប់ពី​សវនាការ​តទល់គ្នា​នៅថ្ងៃ​ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ អ្នក​ទាំងពីរ​ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ អ.វ.ត.ក។ អានបន្ត

 

នួន ជា ត្រូវ​ចាប់និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

នួន ជា ត្រូវចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ និង​ការ​រំលោភបំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ​ឆ្នាំ១៩៤៩ និង​ត្រូវ​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន។ អានបន្ត

 

កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ត្រូវ​​ឃុំ​ខ្លួនជា​បណ្តោះ​អាសន្ន

កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ត្រូវចោទ​ប្រកាន់​ពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំងនឹង​មនុស្សជាតិ និង​ឃុំខ្លួន​ជា​បណ្តោះអាសន្ននៅ អ.វ.ត.ក។ អានបន្ត

 

សំណើ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​សុំឲ្យ​មានការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន ៥រូប

សហព្រះរាជអាជ្ញាបានបញ្ជូនដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរដំបូង ស្នើសុំឲ្យ​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​បើក​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​លើ​ជនសង្ស័យ​ចំនួន ៥រូប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ ការ​រំលោភ​បំពាន​ធ្ងន់ធ្ងរ​លើ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ មនុស្សឃាត ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម និង​ការ​រើសអើង​សាសនា។ អានបន្ត

 

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃ អ.វ.ត.ក ពិភាក្សា​ទៅលើ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃមន្ត្រីច្បាប់របស់ អ.វ.ត.ក ពិភាក្សាទៅលើវិធានផ្ទៃក្នុង។

2006

ចៅក្រមនិង​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ក្នុងពិធី​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង

បន្ទាប់ពីបានទទួលការតែងតាំងពី​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ចៅក្រម​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ និង​សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្បថ​ចូល​កាន់តំណែង នៅក្នុង​ពិធី​សម្បថ​នៅ​ចំពោះមុខ​រូបសំណាក​អតីត​ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេច ព្រះ នរោត្តម។

បុគ្គលិកដំបូងបង្អស់ចូលបម្រើការងារ

ប្រធាននិងអនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និង​ក្រុម​បុគ្គលិក​ដំបូង​បង្អស់ បាន​ចូលបម្រើ​ការងារ​នៅ​ទីតាំង អ.វ.ត.ក។

2005

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត អ.វ.ត.ក ត្រូវបានអនុម័ត

"កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ស្តីអំពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្រោម​ច្បាប់​កម្ពុជា នូវ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​អំឡុង​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ" ត្រូវបាន​អនុម័ត។

2003

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងការកាត់សេចក្ដី នៅក្រោម ច្បាប់កម្ពុជា នូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្ដិនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបាន ចុះហត្ថលេខាដោយ ឯកឧត្ដម ហាន់ កូរ៉ែល និងឯកឧត្ដ្ដម សុខ អាន នៅសាលចតុមុខ រាជធានី ភ្នំពេញ ។

2001

ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយច្បាប់នោះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការ

ព្រះបាទ សម្ដេច ព្រះនរោត្ដ្ដម សីហនុ បានឡាយព្រះហស្ថលេខាលើច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាសំរាប់កាត់សេចក្ដីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្ដនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយច្បាប់នោះត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការ ។

1997

សហ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ក្នុងការ​បង្កើត​ដំណើរការ​មួយ​សម្រាប់​តុលាការ​ខ្មែរក្រហម

សហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណរិទ្ធិ និងសម្តេច ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតមួយ​ទៅ​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ស្នើសុំ "ជំនួយពី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​និង​ពី​សហគមន៍​អន្តរជាតិ ដើម្បី​នាំយក​មក​ជំនុំជម្រះ​ក្តី នូវ​បុគ្គល​ដែល​មានការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍ និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ ដែល​ត្រូវបាន​ប្រព្រឹត្ត​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ខ្មែរក្រហម​កាន់​អំណាច ចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩"។