អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ

Verdict

 

ការ​បង្កើតថ្មីមួយ​ក្នុងចំណោម​ការ​បង្កើតថ្មីៗ​ជាច្រើន​ របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) គឺការទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងចំពោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួន។ ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះ ទទួលបានតួនាទីជាសារវ័ន្តនៅអ.វ.ត.ក។

ជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសហព្រះរាជអាជ្ញា ដែលយកផលប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះទៅពិចារណា នៅពេលដែលខ្លួនគិតថាត្រូវផ្តួចផ្តើមការចោទប្រកាន់ឬយ៉ាងណា នោះ។ ជនរងគ្រោះក៏អាចចូលរួមក្នុងនាមជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ។

ក្នុងតួនាទីនេះ ជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាភាគីក្នុងដំណើរការនីតិវិធី និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាមទារសំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ ការទទួលស្គាល់បែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ.វ.ត.ក ចំពោះអាណត្តិរបស់ខ្លួន ក្នុងការជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកយុត្តិធម៌ និងការផ្សះផ្សារជាតិ ដូចមានចែងក្នុងបុព្វកថានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្ត ឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង