កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុ៖ កេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួល បានការជំនុំជម្រះ ដោយ យុត្តិធម៌

Download/listen
Text Document1688696472.3927016_ytshorts.savetube.me (1).mp3
13.81 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro168-2612-2022.mp3
11.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro167-1912-2022.mp3
12.7 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro166-1212-2022.mp3
11.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro166-1212-2022.mp3
11.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro164-2811-2022.mp3
12.1 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro163-2111-2022.mp3
11.61 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro162-1411-2022.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro164-2811-2022.mp3
12.1 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro162-1411-2022.mp3
11.56 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro160-2410-2022.mp3
11.79 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro159-1710-2022.mp3
11.6 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro158-1010-2022.mp3
12.28 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro157-0310-2022.mp3
13.04 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro154-1209-2022.mp3
12.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro155-1909-2022.mp3
12.67 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro154-1209-2022.mp3
12.31 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro153-0509-2022.mp3
12.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro152-2208-2022.mp3
11.64 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro151-1508-2022.mp3
11.91 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro150-0808-2022.mp3
12.59 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro1482507-2022.mp3
11.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro147-18-07-2022.mp3
10.21 មេកា​បៃ

Pagination