កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro153-0509-2022.mp3
12.09 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro-10423-08-21.mp3
11.49 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro 08-2022.mp3
12.05 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro1482507-2022.mp3
11.01 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro147-18-07-2022.mp3
10.21 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro14611-07-2022.mp3
11.71 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro145-04-07-2022.mp3
10.98 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro144-27-06-2022.mp3
12.13 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro143-20-06-2022.mp3
13.12 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro142-13-06-2022.mp3
12.63 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro141-06-06-2022.mp3
11.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro140-23-05-2022.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro140-23-05-2022.mp3
12.19 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro139-16-05-2022.mp3
11.52 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro138-09-05-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro137-02-05-2022.mp3
11.38 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro136-25-04-2022.mp3
10.95 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro135-18-04-22.mp3
12.75 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro133-04-04-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro133-04-04-2022.mp3
10.73 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro132-28-03-2022.mp3
10.8 មេកា​បៃ

កម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសប្តាហ៍របស់​ អ.វ.ត.ក. ថ្ងៃ​ទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

Download/listen
Text DocumentLive-ECCC-Pro131-21-03-2022.mp3
12.27 មេកា​បៃ

Pagination