ទស្សនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ.វ.ត.ក គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនាឆ្នាំ ២០១៧