ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧