សិស្សានុសិស្សចំនួន៩០រូបមកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផលអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០រូប មកពីវិទ្យាល័យចម្រើនផល ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីរបស់ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់អំពី ដំណើរការ និងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ការអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. នាពេលបច្ចុប្បន្ន សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី ការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក.៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc