អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងចេញសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា​នឹង​ចេញ​សាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៨ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចេញដីកាចោទប្រកាន់​បញ្ជូន អោ អាន ទៅជំនុំជម្រះ ហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិបានលើកលែង​បទចោទទាំងអស់ ប្រឆាំងនឹងរូបគាត់។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានទទួលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ដាក់​ដោយ​សហ​មេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ប្រឆាំង​នឹង​​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ ​​​(ដីកា​បញ្ជូន​ទៅ​ជំនុំ​ជម្រះ)​ ដែលចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​អន្តរ​ជាតិ និង​បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ដាក់​ដោយ​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​អន្តរ​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រឆាំងនឹងដីកា​លើកលែងចោទប្រកាន់ជនត្រូវចោទ​ ដែល​ចេញ​ដោយ​​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ជាតិ។

នៅថ្ងៃទី១៩, ២០ និង ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿង​០០៤/២ ដើម្បី​ស្តាប់ទឡ្ហីករណ៍របស់ភាគីនានា។

សាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងអាចរកមើលបានតាមរយៈគេហទំព័រ៖ www.eccc.gov.kh