ការតែងតាំងចៅក្រមអន្តរជាតិថ្មី

បន្ទាប់ពីមានការស្នើតែងតាំងពីឯកឧត្តម António Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដោយមានការអនុម័តយល់ព្រមពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះករុណា សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ទ្រង់បានតែងតាំងលោកស្រី Katrien Gabriël WITTEMAN (ជនជាតិហូឡង់) ជាចៅក្រមអន្តរជាតិ នៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល និងលោក Motoo NOGUCHI (ជនជាតិជប៉ុន) ជាចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុង នៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។

ចៅក្រម WITTEMAN បានជំនួសចៅក្រម Maureen Harding CLARK (ជនជាតិអៀរឡង់) ដែលបានលាឈប់ពីមុខតំណែងក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ ចៅក្រមបម្រុង Philip RAPOZA (ជនជាតិ ស.រ.អ.) ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បន្ទាប់ពីការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ចៅក្រម CLARK

ចៅក្រម NOGUCHI ដែលពីមុនជាចៅក្រមអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចន្លោះឆ្នាំ២០០៦ និង ២០១២ ជំនួសចៅក្រមបម្រុង RAPOZA បន្ទាប់ការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់គាត់ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

អនុលោមតាមមាត្រា ៣ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង អ.ស.ប. និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពី អ.វ.ត.ក. និងវិធាន ១៧(១) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក. អង្គជំនុំជុំម្រះតុលាការកំពូល ត្រូវមានសមាសភាពចៅក្រមខ្មែរបួនរូប ចៅក្រមអន្តរជាតិបីរូប និងចៅក្រមបម្រុង។

###

កំណត់ចំណាំចំពោះបណ្ណាធិការព័ត៌មាន៖

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) គឺជាស្ថាប័នតុលាការក្នុងស្រុកមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ អ.វ.ត.ក. មានយុត្តាធិការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្ម និងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ និងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ខ្លួន អ.វ.ត.ក. បានចាប់ផ្តើមមុខងារសេសសល់នៅខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំដំបូង ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង អ.ស.ប. និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក.។ យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះ ចៅក្រមជាតិ និងអន្តរជាតិ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាតិនិងអន្តរជាតិ បំពេញការងារពីចម្ងាយ លើកលែងតែនៅពេលដែលមុខងាររបស់ខ្លួនតម្រូវឱ្យមានវត្តមានផ្ទាល់នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ។

Most read