អង្គបុរេជំនុំជម្រះចេញសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

ថ្ងៃនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជាចេញ​សេចក្តីពិចារណារបស់​ខ្លួន​ទៅលើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២។

ក្រោយ​ពេល​ស៊ើប​អង្កេតដែល​មាន​រយៈ​ពេល ១០ ឆ្នាំរួច​មក នៅ​ថ្ងៃទី​១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​បានចេញ​ដីកាចោទប្រកាន់​បញ្ជូន អោ អាន ទៅជំនុំជម្រះ ហើយ​នៅថ្ងៃ​ដដែល​នេះ សហ​ចៅក្រមស៊ើ​ប​អង្កេតជាតិ​បានចេញ​ដីកា​លើក​លែង​ចោទប្រកាន់​រាល់បទចោទទាំង​អស់​មកលើ​រូប​គាត់។ ជា​លើ​ក​ដំបូង​នៅក្នុង​ប្រវត្តិ​តុលាការ អង្គបុរេជំនុំជម្រះត្រូវប្រឈម​នឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​ពីរផ្ទុយគ្នា ចេញពី​ការិយាល័យ​តុលាការ​តែមួយ។

បន្ទាប់​មក អង្គបុរេជំនុំជម្រះបាន​ទទួល​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ពី​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​​ជាតិនៅ​ថ្ងៃទី១៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨​ និង ​ពីសហមេធាវី​ការពារ​ក្តី អោ អាន នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ដែលជំទាស់​ទៅ​នឹង​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ (ដីកាបញ្ជូន​ទៅជំនុំជម្រះ) របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរជាតិ និង បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​ពី​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃទី​២០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ដែលជំទាស់​ទៅ​នឹងដីកាលើក​លែង​ចោទ​ប្រកាន់​ អោ អាន របស់​សហ​ចៅក្រមស៊ើប​អង្កេតជាតិ។

នៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ទី២០ និង ទី២១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​បាន​ដំណើ​រការ​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៤/២ ដើម្បី​ស្តាប់​ទឡ្ហីករណ៍​នានា​របស់​ភាគី។

ផ្នែកនៃសេចក្តីសម្រេចរួម ដែល​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បាន​សម្រេច​ជា​ឯកច្ឆ័ន្ទ

ជាបឋម ក្រោយ​ពេល​បានពិនិត្យទៅលើ​សំណុំរឿង​​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​រួច​មក អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​បានសន្និដ្ឋាន​ថា ការចេញដីកាដំណោះ​ស្រាយ​ពីរផ្ទុយ​គ្នា​ ក្នុង​ពេលដំណាល​គ្នា​របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ គឺខុសច្បាប់ ដោយ​រំលោភ​ទៅលើ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃក្របខណ្ឌគតិយុត្តិ​របស់ អ.វ.ត.ក។

អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​យល់ឃើញថា ការបើកកិច្ចស៊ើបសួរ​រួមគ្នា​រវាង​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតជាតិ និង​អន្តរជាតិ​គឺជា​គោលការណ៍គតិយុត្តិចម្បង​ជាមូលដ្ឋាន​នៅ​ អ.វ.ត.ក (នៅត្រង់​កថាខណ្ឌ ១០៣)។ ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៀត នៅក្នុង​ករណីខ្វែង​យោបល់​គ្នា ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហានានា​ដែល​ត្រូវ​សម្រេច​ដោយ​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ អនុលោមតាម​វិធាន ៦៧ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង អង្គជំនុំជម្រះ​យល់ឃើញ​ថា ក្របខណ្ឌគតិយុត្តិ​នៅ អ.វ.ត.ក អនុញ្ញាតឲ្យ​មានដំណើរ​ការសកម្មភាពតែពីរប៉ុណ្ណោះ អនុលោមតាម​មាត្រា ២៣​ថ្មី នៃច្បាប់ អ.វ.ត.ក និង វិធាន ៧២(៣) នៃ​វិធានផ្ទៃក្នុង។ សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​មាន​កាតព្វកិច្ចធ្វើ​ការព្រមព្រៀង​ដោយតុណ្ហីភាព ឬ​ដោយ​ផ្ទាល់ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំង​នោះ ឬ​បញ្ជូន​ករណីខ្វែងយោបល់​របស់​ខ្លួន​ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំង​នេះ​ទៅអង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ (នៅត្រង់​កថាខណ្ឌ ១២០)។

អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះបានបញ្ជាក់​បំភ្លឺ​បន្ថែម​លើ​សិទ្ធិ​អំណាច​របស់ខ្លួន​ទៅលើ​ដំណាក់​កាល​ស៊ើប​អង្កេត (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៣១-៥៤)។ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​បញ្ជាក់ថា អ.វ.ត.ក គឺជា​តុលាការ​ពិសេស​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​កម្ពុជា (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៥៨) និង​បាន​អះអាងជា​ថ្មី​ពី​ការយល់ឃើញ​ជា​ឯកច្ឆ័ន្ទ​នៅក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៤/១ ថា ច្បាប់ជាធរមាន​នៅ អ.វ.ត.ក មិនរារាំង​ដល់​យុត្តាធិការជាតិទេ ហើយ​ថា តុលាការ​កម្ពុជា​ធម្មតា​មាន​យុត្តាធិការ​ពេញលេញ​ទៅលើ​បញ្ហា​នានា​នៃយុត្តិធម៌​ព្រហ្មទណ្ឌ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៥៩)។

អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះកត់សម្គាល់ថា ការចេញដីកាដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរយៈពេល ១៦ខែ ក្រោយពីការជូនដំណឹងជាលើកទីពីរនូវការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរ ហើយយល់ឃើញថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត មិនបានចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងអំឡុងថិរវេលាសមរម្យទេ (នៅត្រង់កថាខណ្ឌ ៦២ និង ៧០)។

អនុលោមតាមវិធាន ៧៧(១៣) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង សាលដីកានេះបិទផ្លូវតវ៉ា។

មតិយោបល់របស់​ចៅក្រមជាតិ

ចៅក្រម​ជាតិ​យល់ឃើញ​ថា ប្រវត្តិនៃការចរចា​ដែល​នាំឲ្យ​បង្កើត​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង អ.ស.ប និងរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា បង្កើតឲ្យ​មាន​ការចោទ​ប្រកាន់​តែ​បុគ្គល​ចំនួន​តិចតួចប៉ុណ្ណោះ​នៅ អ.វ.ត.ក (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ២០៣) ទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់ និង​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់​បំផុត។ ចៅក្រមជាតិ​បានសន្និដ្ឋាន​ថា បុគ្គល​ប្រាំពីរូប ដែល​ជា
សមាសភាព​នៅក្នុង​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្រ្តៃយ៍​របស់ ប.ក.ក ត្រូវ​បានចាត់​ទុកជា​មេដឹកនាំ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ២២៣) ចំណែក កាំង ហ្កេកអ៊ាវ មិន​មែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់​នៃរបប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យទេ។

ទាក់​ទិន​នឹង​សំណុំរឿង ០០៤/២ ចៅក្រម​ជាតិ​នៃអង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះពិចារណាឃើញ​ថា សហចៅក្រម​​​​ស៊ើប​អង្កេតជាតិ​បាន​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​យ៉ាង​ល្អិតល្អន់ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ២៨១) ហើយហេតុ​នេះ​យល់ឃើញ​ថា ដីកា​លើកលែងចោទប្រកាន់ អោ អាន ​របស់​​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតជាតិ ធ្វើ​ឡើង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ និង​គួរតែត្រូវ​បាន
​តម្កល់។

 ម្យ៉ាងវិញ​ទៀត ចៅក្រមជាតិ​យល់ឃើញ​ថា សកម្មភាព​ដែល​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​បាន​ធ្វើ​ឡើង គឺផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​គំនិត​របស់​អ្នកតាក់តែងច្បាប់ រចនាសម្ព័ន្ធ​រដ្ឋបាល​របស់​កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ យុត្តិសាស្រ្ត​​អន្តរជាតិ និង ការអះអាង​ពីមុនៗ​របស់ខ្លួន​ផង (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ២៩៣)។ ចៅក្រមជាតិយល់ឃើញផងដែរថាការចេញដីកាសម្រេចពីរផ្ទុយគ្នាបែបនេះ បង្កើតបានជាចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់ (កថាខណ្ឌ២៩៥)។ ហើយក្នុងករណីដែលច្បាប់ពុំមានចែងដូច្នេះ ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ នេះបាន ចៅក្រមជាតិយល់ថាការបកស្រាយច្បាប់ ឬវិធាននានា រួមទាំងវិធាន ៧៧(១៣) នៃវិធានផ្ទៃក្នុងផងដែរនោះ គប្បីធ្វើឡើងដោយពិចារណាទៅលើផលប្រយោជន៍ជនត្រូវចោទ (កថាខណ្ឌ២៩៦, ៣០១)។ ហេតុ​នេះ ចៅក្រមជាតិ​បានសន្និដ្ឋាន​ថា ដីកាដំណោះស្រាយ (បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ហើយដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ (លើកលែងចោទ) ត្រូវតម្កល់ទុកជាបានការ ។

មតិយោបល់របស់​ចៅក្រមអន្តរជាតិ

តាំងពីដំបូង​មក ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បានសង្កេត​ឃើញ​ថា ​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិអំណាច​ដោយ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ ដែ​លចេញ​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​ពីរដាច់​ពីគ្នា និង​ផ្ទុយគ្នា (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៣១៣)។ ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​បាន​ដោះស្រាយ​ពីសុពលភាព​របស់​ដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​ទាំង​ពីរ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៣១៧-៣២៦) ដោយសារ​ដីកា​ទាំង​ពីរនេះមាន​ភាពខុសគ្នា មិន​អនុលោមទៅតាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​នៅ អ.វ.ត.ក។ ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​ពិចារណាឃើញ​ថា ជាការសមហេតុផលដែល​ត្រូវ​យោង​ទៅ​ពាក្យពេចន៍​នៃ​មាត្រា ៥​(៤), ៦(៤) និង ៧ នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង
អ.វ.ត.ក មាត្រា ២០ថ្មី និង ២៣ថ្មី នៃ​ច្បាប់ អ.វ.ត.ក និង វិធាន ១៣(៥), ១៤(៧), ៧១ និង ៧២ នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង ដែល​ថា កម្មវត្ថុគន្លឹះនៃយន្តការ​ដោះ​ស្រាយ​ករណីខ្វែង​យោបល់គឺ​ដើម្បី​បញ្ចៀសការរាំងស្ទះដែលបង្អាក់​កិច្ចដំណើ​រការ​នីតិវិធី​មិនឲ្យបន្តដំណើរការទៅ​ការជំនុំជម្រះ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៣២៣)។

ចៅក្រមអន្តរជាតិ​បានសន្និដ្ឋានថា ការចេញ​ដីកាដំណោះ​ស្រាយ​លើក​លែង​ចោទប្រកាន់​ អោ អាន របស់​​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតជាតិ គឺហួសដែនអំណាច ហើយ​ហេតុនេះ ត្រូវ​ទុកជា​មោឃៈ ចំណែក​ដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកា​បញ្ជូនរឿង​ទៅជំនុំជម្រះ) របស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​​មាន​សុពលភាព​ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៣២៦) ហើយអាស្រ័យហេតុនេះ អោ អាន ត្រូវ​ចោទប្រកាន់​បញ្ជូន​ទៅជំនុំជម្រះ​នៅក្នុង​កិច្ចដំណើរ​ការនីតិវិធី​នៅ​ចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង។ ក្រោយ​ពី​ពិនិត្យ​ទៅលើ​មូលដ្ឋាន​ទាំងអស់​នៃបណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍ដែល​ទទួល​យក​បាន​រួចមក ចៅក្រម​អន្តរជាតិ ​បានកែប្រែដីកា​ដំណោះស្រាយរបស់​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ (ដីកាបញ្ជូន​រឿង​ទៅជំនុំជម្រះ) ចំពោះបទប្រល័យ​ពូជសាសន៍ (នៅ​ត្រង់​កថាខណ្ឌ ៦៣២)។ លើសពីនេះទៀត អនុលោមតាមវិធាន ៤៤ នៃវិធាន​ផ្ទៃក្នុង និង​អង្គហេតុ​នានា​ដែ​ល​មាន​ក្នុង​កំណត់​ហេតុ ចៅក្រម​អន្តរជាតិ​យល់ឃើញ​ថា ​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតអន្តរជាតិ​មានកំហុស ដោយ​មិនបានពិចារណា​ទៅលើ​វិធាន​ការសន្តិសុខ​នានា​ដែលខ្លួនអាចយកមកប្រើប្រាស់បាន។ ដោយ​ហេតុ​ថា អោ អាន ត្រូវ​បាន​ចោទប្រកាន់​ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត ដូចជា បទប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ និង បទនុស្សឃាត  ចៅក្រមអន្តរជាតិគួរតែចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនគាត់ (​កថាខណ្ឌ ៦៨៨-៦៩៣) ។

ដោយសារមិនទទួលបានការគាំទ្រដោយសំឡេងភាគច្រើនលើសលុបលើសពី៤រូប ស្ថានភាពនេះស្ថិតក្រោមបញ្ញាត្តិនៃវិធាន ៧៧(១៣) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។ ដីកាដំណោះស្រាយ (សម្រេចបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ)មិនអាចត្រូវបានបដិសេធទេ ហេតុនេះត្រូវមានសុពលភាព។

សេចក្តីសម្រេច​របស់​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ អាចរក​មើលបាន​នៅលើ​គេហទំព័រ៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D359_24_KH_0.PDF