អ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងកិច្ចការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការនៃអ.វ.ត.ក

គម្រោងដំណាក់កាលទី ២ ដែលមានឈ្មោះ «ការជំរុញឲ្យមានសមភាពយេនឌ័រ និង ការ​បង្កើន​​ឲ្យទទួល​​បានយុត្តិធម៌ដល់អ្នករួចជីវិតជាស្ត្រី​ និងធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃហឹង្សាយេនឌ័រ ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​» ដែលបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅ​​ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ មក ​បានបិទបញ្ចប់ក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះហើយ។​

ក្នុងរយៈពេល បីឆ្នាំ និង បួនខែ គម្រោងត្រូវបានអនុវត្តផ្អែកតាមវិស័យបួនសំខាន់ ដូចជា ១) ការ​ទទួល​បាននូវយុត្តិធម៌ និងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះ ២) អន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ៣) ការ​បង្កើនការយល់ដឹង និង ៤) ការបង្កើនសមត្ថភាពលើផ្នែកយេនឌ័រ។ នៅក្នុងបរិបទនេះ គម្រោង​បាន​ជួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប វេណីជាស្រ្តី និងអ្នករួចជី​វិត​ពីហឹង្សាយេនឌ័រផ្សេងទៀតចំនួន​២២០០ នាក់ឲ្យ​មក​ចូល​រួមក្នុងនីតិវិធី អ.វ.ត.ក   ផ្តល់ ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដល់អ្នករួចជីវិតប្រហែលជា ៣០០ នាក់   ធ្វើការ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និងអប់រំដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ ជាពិសេស​ យុវវ័យជំនាន់ក្រោយ  និងបាន​ផ្តល់​វគ្គសិក្សា​ស្តីពី​ការយល់ដឹងយេនឌ័រដល់មេធាវី  មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់  និង បុគ្គលិកអង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាលជាច្រើន​នាក់។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យនៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោង ចុងក្រោយ​ដែលអាចរកបាតាមរយៈតំណភ្ជាប់៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/reports/UNTFVAW_Cambodia_VSS_TPO_Final%20Evaluation%20Report%207Oct2019.pdf

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/reports/Executive%20Summary%20in%20Khmer.pdf

គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្ត ក្រោមកម្មវិធីវិធានការក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការរបស់ អ.វ.ត.ក ដោយអង្គភាពជន​រងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក សហការជាមួយនឹងអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និង បានការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយមូល​និ​ធិ​អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើ​ហឹង្សា​លើ​​​ស្ត្រី (UNTF)