សំណងដ៏​មាន​អត្ថ​ន័យ​សម្រាប់​ជន​រង​គ្រោះ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​

រហូតមកដល់ពេលនេះ មានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់គម្រោងសំណងដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប៉ុន្តែក៏នៅមានកង្វះខាតមូលនិធិនៅឡើយ ដូច្នេះនៅតែមានឱកាសផ្សេងៗដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល អាចចូលរួមជួយសម្រេចគម្រោងទាំងនេះ ដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៧៩។

ដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថានប័នរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល  អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ និងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែដឹកនាំកិច្ចខិតខិប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីជួសជុល ព្យសនកម្មដល់ជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម។អ.វ.ត.កគឺជាតុលាការដំបូងបំផុតដែល អនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងនាមជាភាគីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី។ តាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលចែងអំពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អាចស្វែងរកសំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះមានភារកិច្ចបង្កើត និងអនុវត្តវិធានការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់ជនរងគ្រោះឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត។ នាពេលថ្មីៗនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានសម្រេចកាលបរិច្ឆេទកំណត់គឺនៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ត្រូវតែដាក់ឯកសារ និងព័ត៌មានណាបន្ថែម ទៀតស្តីពីគម្រោងសំណងដែលខ្លួនស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/១ រួមមានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីមូលនិធិ ជាដើម។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើតុលាការ សុំទទួលស្គាល់គម្រោងសំណងចំនួន ១៣ គម្រោងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/១ ដែលបំណងទទួលស្គាល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហម ដើម្បីកាត់បន្ថយ ព្យសនកម្ម និង ការឈឺចាប់ដែលជនរងគ្រោះបានជួបប្រទះ។ សូមមើលតារាងដែលបានភ្ជាប់ជូនទាក់ទិននឹងព័ត៌មានអំពីសំណើគម្រោងទាំង ១៣ ដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។

ក្នុងករណីផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង អាចផ្តល់សំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួន ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញ ដោយក្នុងចំណោមនោះរួមមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យរៀបចំឯកសារអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់នៃមូលនិធិពីខាងក្រៅសម្រាប់គម្រោងនីមួយៗដែលបានស្នើសុំ។ ដោយសារកាលបរិច្ឆេទកំណត់ត្រឹមខែមីនាដែលខិត កាន់តែជិតហើយនោះ ទើប អង្គភាពគាំពារជងរងគ្រោះ សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូន សាធារណជន អំពីសមិទ្ធិផលដែលទទួលបានរហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយសូមស្នើសុំមូលនិធិស្ម័គ្រចិត្ត បន្ថែមទៀតសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងសំណងដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានស្នើសុំ។

ទោះបីជាមានជំនួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនផ្នែកផ្លូវចិត្ត នយោបាយ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែមានឱកាសជាច្រើនទៀតដែលម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពលអាចចូលរួមជួយសម្រេចគម្រោងសំណងដែលបានស្នើសុំ។ តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងទាំងនេះ ម្ចាស់ជំនួយអាចជឿជាក់ប្រាកដថា ការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួន ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងដែលបង្កើត និងបង្កើនជាអតិបរមានូវប្រយោជន៍ផ្ទាល់ និងយូរអង្វែងសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងជនរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

គម្រោងមួយចំនួនមិនទាន់មានមូលនិធិនៅឡើយទេ ដូច្នេះ អាចមានហានិភ័យថា តុលាការនឹងមិនទទួលស្គាល់ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន។ ជំនួយមូលនិធិត្រូវបានស្នើដោយផ្អែកលើអាទិភាពនៃគម្រោងទាំងនេះ ដូចជា គំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីការចងចាំសាធារណៈ គម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយ និងចែកចាយសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០១ ជូនជនរងគ្រោះ ជាសាលក្រមទាំងស្រុង និងសម្រង់សង្ខេប។ គម្រោងសំណងមួយចំនួនបានទទួលមូលនិធិរួចហើយ ប៉ុន្តែនឹងទទួលបាន ប្រយោជន៍ពីមូលនិធិបន្ថែមទៀតដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកវិសាលបន្ថែមទៀត និងបង្កើតប្រយោជន៍គម្រោងផងដែរ។ ក្នុងចំណោម គម្រោងទាំងនេះរួមមាន គម្រោងព្យាបាលតាមរយៈការផ្តល់សក្ខី ក្រុមជួយខ្លួនដើម្បីស្តានីតិសម្បទា ការតាំងពិព័រណ៍ ចល័ត និងអចិន្ត្រៃយ៍។

សូមម្ចាស់ជំនួយសក្តានុពល ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងការជួបពិភាក្សាដោយមានបទបង្ហាញ។

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ គឺជាអង្គភាពផ្លូវការមួយរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក លើកលែងតែតំណាងផ្លូវច្បាប់។ អង្គភាពនេះក៏មានភារកិច្ចស្វែងរកមូលនិធិ និងជំនួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅ ហើយដោយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អង្គភាពនេះមានភារកិច្ចកំណត់ រៀបចំ និងអនុវត្តគម្រោងសំណងផ្សេងៗ។

Most read