កម្ម​វិធី​វិទ្យុ​ប្រ​ចាំ​សបា្តហ៍​របស់ ​អ.​វ.ត​.ក ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំសបា្តហ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤  បន្ទាប់ពីបានផ្អាករយៈពេលពីរខែ។ កម្មវិធី “ការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម” ផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ វេលាម៉ោង ១២:០០ - ១៣:០០ រសៀល តាមរយ:រលកធាតុអាកាសនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័ន FM ៩៥ MHZ ។

កម្មវិធីវិទ្យុនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសវនាការប្រចាំសប្តាហ៍ ហើយវាគ្មិនរបស់តុលាការនឹងពន្យល់លម្អិតអំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃសំណុំរឿង ព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសដល់សាធារណជនទូរស័ព្ទចូល ដើម្បីសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិន ឬ បញ្ចេញទស្សន:របស់ខ្លួនជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី នៃ អ.វ.ត.ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ អ.វ.ត.ក មានបំណងផ្តល់ឧិកាសដល់សាធារណជនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ជាមួយមន្ត្រីតុលាការ និងទទួលបានការយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តី ក៏ដូចជាធានាដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជន ”។

Most read