សវនា​ការ​បឋម​បន្ថែម​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០​២​/០២ ​ប្រឆាំង​នឹង​ ជន​ជាប់​ចោទ ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ ​សំផន​ នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ​ខែ​កក្ក​ដា ​ឆ្នាំ ​២០១៤ ​

បន្តពីសវនការបឋមនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ អង្គជំនុំសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកសវនាការបឋមបន្ថែមមួយទៀតលើសំណុំរឿង០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលសវនាការនៃ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹកតទៅ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ សវនាការនេះអាចនឹងបន្តនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែកក្កដាទៀត។
     
          នៅអំឡុវពេលសវនាការបឋមនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងពិចារណាលើបញ្ហាដូចខាងក្រោម៖
           -ការបញ្ជាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសំណងរដ្ឋប្បវេណី
           -បញ្ហាអញ្ញត្រកម្មនិងការពិនិត្យទៅលើបញ្ហាច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២/០២ និង
           -ការកំណត់លំដាប់លំដោយនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីនិងការពិនិត្យបឋមលើសាក្សីដែលមានសក្តានុពលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងអ្នកជំនាញ។
 
            សវនាការនឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈ។ សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចចូលរួមបាន។ ប្រសិនបើការពិភាក្សាលើសាក្សីដែលមានសក្តានុពល ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប
វេណីនិងអ្នកជំនាញត្រូវធ្វើឡើងជាអសាធារណៈនោះសវនាការអសាធារណៈនោះនឹងធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃសវនាការ។

             សំណុំរឿង០០២/០២គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី២  ដែលបំបែកចេញមកពីដីកាដំណោះស្រាយ ក្នុងសំណុំរឿង០០២។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេច
បំបែកបទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ឲ្យទៅជាការជំនុំជម្រះក្តីពីរ ឬច្រើន ជាមួយការជំនុំជម្រះក្តីដំណាក់កាលទី១ ដែលបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការជំនុំជម្រះក្តីបន្ត
បន្ទាប់ហើយនឹងចេញសាលក្រមលើបទចោទដែលពាក់ព័ន្ធតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ។ ជនជាប់ចោទគឺ នួន ជា អតីត អនុលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា និងខៀវ សំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

              បទចោទនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រួមមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិចាមនិងវៀតណាម ការរំំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុង
ហ្សឺណែវឆ្នាំ ១៩៤៩ និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ។  បទចោទទាំងនេះមានមូលដ្ឋានលើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន ៤ ការដ្ឋានការងារចំនួន ៣ និងសហករណ៍ចំនួនមួយ។ សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាការបន្តនីតិវិធីពីសំណុំរឿង ០០២/០១។ សាលក្រមលើ សំណុំរឿង ០០២/០១ នឹង ត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤។ 

Most read