ការ​កែ​សម្រួល​កាល​វិភាគ​សវ​នា​ការ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​៣០ ​ខែ ​មីនា ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ​០៣ ​ខែ ​មេសា ​ឆ្នាំ ២​០១៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបដែលមានរហស្សនាម 2-TCW-923 តាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ដោយសារតែពេល វេលាខុសគ្នា អង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសវនាការចាប់ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ១០.០០ ព្រឹក សម្រាប់រយៈពេល បីថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែ មីនា និងថ្ងៃទី០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយអង្គជំនុំជម្រះនឹងមិនធ្វើសវនាការបន្តទៀតទេនៅអំឡុងថ្ងៃទាំងនេះ

សវនាការស្តាប់សេចក្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនា និងស្ថានភាពព្យសនកម្ម ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនទទួលរង នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២-៣ ខែ មេសា  ឆ្នាំ ២០១៥ ដោយចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៩.០០ ព្រឹកតទៅ។ 
  
សវនាការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក www.eccc.gov.kh/en/live-stream

 

Most read

Related Documents

ព័ត៌មានថ្មីៗ