សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្តរ​ជាតិ​ទាក់​ទង​នឹង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានដាក់ អោ អាន ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋដែលបានចោទប្រកាន់ដូចខាងក្រោម៖ មនុស្សឃាតដោយចេតនា ជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៥៦ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សគោកព្រីង មន្ទីរសន្តិសុខ
ទួលបេង និងមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូរត្រកួន ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល   ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងសាសនា ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត(ដូចជា ស្ថានភាពអមនុស្សធម៌នៃការឃុំឃាំង)នៅទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សគោកព្រីង និងមន្ទីរសន្តិសុខទួលបេង ព្រមទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល   ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងសាសនា ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀត(ដូចជា ស្ថានភាពអមនុស្សធម៌នៃការឃុំឃាំង)នៅមន្ទីរសុខវត្តអូរត្រកួន។

ដោយសារការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះ  វិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក អនុញ្ញាតឲ្យ អោ អាន តាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់មានសិទ្ធិចូលពិនិត្យមើលសំណុំរឿង និងចូលរួមកិច្ចស៊ើបសួរ ដូច្នេះនឹងជួយបង្កើនល្បឿនដំណើរការស៊ើបសួរ។ ការធ្វើដូច្នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចស៊ើបសួរ បន្តដំណើរការទៅមុខ ដោយគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងអស់បានពេញលេញ និងអាចបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរក្នុងថិរវេលាសមស្រប ហើយនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយ។

Most read