ការលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំង ស៊ូ ម៉េត

នៅថ្ងៃទី២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក) បានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង ស៊ូ ម៉េត ដែលជាជនសង្ស័យម្នាក់ ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី២ ចេញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាស្តីទីអន្តរជាតិ កាលថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសន្និដ្ឋានថា មរណភាពរបស់ ស៊ូ ម៉េត បានបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងរូបគាត់។ ការកំណត់អំពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌចំពោះបទល្មើស ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរ នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលចេញដីកាដំណោះស្រាយ អនុលោមតាមវិធាន ៦៧ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។

អនុលោមតាមវិធាន ៥៦(២)នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ដើម្បីឲ្យសាធារណជន ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីការវិវឌ្ឍនៃដំណើរការនីតិវិធី ខណៈដែលថែររក្សាបានផងដែរនូវភាពសម្ងាត់នៃសំណុំរឿង សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចដាក់ជាសាធារណៈនៃសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយមានការកោសលុបចេញនៅផ្នែកខ្លះ។
    
   សេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ជាឯកសារសាធារណៈ និងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រអ.វ.ត.ក
           www.eccc.gov.kh/document/court/2-June-2015-Sou-Met
 

Most read