ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ហិរ​ញ្ញ​វត្ថុ​ថ្មី​ចំនួន ​១.២ ​លាន​ដុល្លារ​អាមេ​រិក​ដល់ ​អ.វ​.ត​.​ក

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមចំនួន ១ ២២១ ៨១៨ ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន គឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយបានផ្តល់ការគាំទ្រចំពោះតុលាការនេះចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងមកម្ល៉េះ។ ជាមួយការផ្តល់វិភាគទានថ្មី នេះ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រទេសជប៉ុនបានផ្តល់ដល់ អ.វ.ត.ក សរុបចំនួនជាង ៨៣ លានដុល្លារអាមេរិក។
 
ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋ
បាល មានប្រសាសន៍ថា៖“ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានគាំទ្រ និង
បន្តផ្តល់វិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុដល់តុលាការ។ ជំនួយនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ ដើម្បីធានាដំណើរការរបស់អ.វ.ត.ក ក្នុង
ការបញ្ចប់អាណត្តិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន ដោយគ្មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការយុត្តិធម័”។

 

Most read