អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ជន​រង​គ្រោះ​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរ​ញ្ញវ​ត្ថុពី​មូល​និធិ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រជា​ជាតិ​ដើម្បី​លុប​បំបា​ត់​អំ​ពើ​ហិ​ង្សា​លើ​ស្រ្តី ​

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សហការជាមួយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (ធី. ភី. អូ) នឹងអនុវត្តគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា “ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងលើលទ្ឋភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្រ្តី និងជនរងគ្រោះផ្នែកហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ដំណាក់កាលទី២”។
 
មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី (UNTF/UN Women) បានផ្តល់មូលនិធិចំនួនមួយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងនេះរយៈពេលបីឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្តើមពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមកម្មវិធីវិធានការនានាក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការនៃ អ.វ.ត.ក។ ទិសដៅរបស់គម្រោងគឺដើម្បីឲ្យប្រាកដថាស្រ្តីដែលជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ពិសេសជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានលទ្ធភាពទទួលបាន និង សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកិច្ចដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌អន្តរកាល និងសំណងនៅចុងឆ្នាំ ២០១៨។ គម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចគោលបំណងចម្បងនៃអង្គការ UN Women ក្នុងការការពារ និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រីក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន។

គម្រោងដំណាក់កាលទី១ ដែលបានអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៤ បានផ្តល់លទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងផ្តល់ឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនដល់ស្រ្តី និងជងរងគ្រោះអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិត។ គម្រោងនេះបានលើកយកបញ្ហាហិង្សាយេនឌ័រដែលមិនធ្លាប់មានការចាប់អារម្មណ៍ពី
មុនទៅកាន់សាធារណជន បានធ្វើឲ្យសម្លេងជនរងគ្រោះត្រូវបានគេដឹងព្ញ និងបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រមាណជា ៨០០នាក់ តាមរយៈការចូល
រួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ សិក្ខាសាលា វេទិកាស្តាប់សំឡេងស្រ្តី ការចងក្រងជាសក្ខីកម្ម ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងវេទិកាសន្ទនាសហគមន៍អំពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រ។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ: www.gbvkr.org
សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងដំណាក់កាលទី២នេះ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអ.វ.ត.ក នឹងអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនជារួមមាន ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងពីយេនឌ័រ វេទិកាស្តាប់សម្លេងស្រ្តី វេទិកាសាធារណៈ កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុ ដោយមានការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងនៅក្នុងសវនាការ តំណាងផ្នែកច្បាប់ និងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងនិងស្រ្តីក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ។ អង្គការ ធី. ភី. អូ នឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តជាមួយដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Most read