សហ​ភាព​អឺ​រ៉ុប​ទម្លាក់​កញ្ចប់​ថ​វិកា​ឧប​ត្ថម្ភ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០​១៦ ​ដល់ ​អ.​វ​.​ត​.​ក​

អនុវត្តតាមការសន្យាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៨,៩ លានអឺរ៉ូ ជូនអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៦ សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ២,៩ លានអឺរ៉ូ ក្នុងនោះ ថវិកាចំនួន ១,៥ លានអឺរ៉ូ សម្រាប់គាំទ្រភាគីអន្តរជាតិ និង ១,៤ លានអឺរ៉ូទៀតសម្រាប់ភាគីជាតិនៃ អ.វ.ត.ក។

សហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំៗបំផុតរបស់ អ.វ.ត.ក ហើយការទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាចុងក្រោយនេះ ធ្វើឲ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ដល់ អ.វ.ត.ក មានចំនួនសរុប ១៦,២ លានអឺរ៉ូហើយ ចាប់ពីដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ មក។

 

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោក Knut Rosandhaug អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ...ក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការដឹងគុណចំពោះការបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សហភាពអឺរ៉ុប”។

Most read