កិច្ច​ស៊ើប​សួរ​របស់​តុលា​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ មាស ​មុត ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០​៣​ ត្រូវ​បាន​បិទ​បញ្ចប់​

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ បានជូនដំណឹងទៅភាគីទាំងអស់នៃសំណុំរឿង ០០៣ ថាកិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ នេះ បានបិទបញ្ចប់ហើយ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមានរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ដើម្បីស្នើសុំការស៊ើបសួរបន្ថែមទៀត។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្សេងមួយទៀតដែលកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួររបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹង មាស មុត អនុលោមតាមវិធាន ៦៦ ស្ទួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។

សេចក្តីជូនដំណឹងថ្ងៃនេះ គឺជាការបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួររបស់តុលាការ ដែលធ្វើឡើងរយៈពេលជាង ៨ ឆ្នាំ

លើ មាស មុត ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃ ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧៩។ ការស៊ើបសួរប្រឆាំង មាស មុត បានបើកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី បន្ទាប់ ពីទទួលបានដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទី ២ ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ បានដាក់កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ក្រោយមក វិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនេះ ត្រូវបានពង្រីកដោយដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យ

ស៊ើបសួរបន្ថែម ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងអតីតសហជនសង្ស័យមួយរូបទៀត ឈ្មោះ ស៊ូ ម៉េត ត្រូវបានបិទ បន្ទាប់ពីគាត់បាន

ស្លាប់នៅថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ សូមកត់សម្គាល់ និងរំលឹកឡើងវិញ ថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ និង

អតីតសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ Siegfried Blunk បានបិទ និងចេញសេចក្តីថ្លែងការរណ៍ បិទកិច្ចស៊ើប

សួរក្នុងសំណុំរឿង ០០៣ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិ បានចេញដីកាបញ្ជូន សំណុំរឿងមូលទៅពិនិត្យ តាំងពីថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ មកម្ល៉េះ។ 

Most read