ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួកគីប្រចាំនៅកម្ពុជា បំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានទទួលស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់របស់លោកជំទាវ ÜLKÜ KOCAEFE ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណៈរដ្ឋតួរគី ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូស្សីនហ៊ក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. បានធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកជំទាវអំពីសមិទ្ធិផល កេរដំណែល និងមុខងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។ គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ក៏បានបង្ហាញលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវសាលពហុបំណង (សាលសវនាការ) មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន បណ្ណសារ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តផងដែរ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read