អង្គភាពជនរងគ្រោះរបស់ អ.វ.ត.ក ទទួលបាន ពាក្យបណ្ដឹងសុំតាំងខ្លួនជា ដើមបណ្ដឹង រដ្ឋប្បវេណី ជាលើកដំបូងពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទ និង ការរំលោភបំពាន ផ្សេងៗ ទៅលើ មនុស្សភេទទីបី ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម (សូមអាន សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន និង រូបថត )


Most read