គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសមិទ្ធផលការងារ និងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងពិធីខួបលើកទី៧៥ នៃអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍

សណ្ឋាគារពូលូវ៉ៃ ភ្នំពេញ - នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីសមិទ្ធផលការងារ និងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងពិធីខួបលើកទី៧៥ នៃអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ រៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានរ៉ាអ៊ុលវ៉ាលេនប៊ឺក (RWI)

ក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទពេលរសៀល ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពី មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញ ឯកឧត្តមត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ដែលឯកឧត្តមមានឱកាសពន្យល់បន្ថែមដល់អ្នកចូលរួមអំពី អំពីកេរដំណែល និងសមិទ្ធផលនានា និងការងារពាក់ព័ន្ធរបស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។

គួរបញ្ជាក់ថា មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. មានសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួន៦ ដែលរួមមាន៖ (ទី១) បណ្ណាល័យនិងកន្លែងស្រាវជ្រាវ (ទី២) គេហទំព័រថ្មីដែលកំពុងកែលម្អនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត (ទី៣) និហិតដ្ឋាន  បណ្ណសារ (ទី៤) បន្ទប់ប្រើប្រាស់ពហុបំណងសម្រាប់រៀបចំសិក្ខាសាលានិងតុលាការនិម្មិត (ទី៥) បន្ទប់ពិគ្រោះយោបល់ និងតាំងពិព័រណ៍ និង (ទី៦) ឧទ្យានសម្រាប់ការចងចាំ។

HRCHRCHRCHRCHRCHRCHRCHRC

Most read