គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេស មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី រដ្ឋលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី និងជាប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងជាប្រធានផ្នែកថវិកា និងហរិញ្ញវត្ថុ និង គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Brendan Fitzpatrick មន្រ្តីការិយាល័យ និងកញ្ញា ឃៀង ជីវីវត្តី មន្ត្រីគាំទ្រផ្នែកគោលនយោបាយ នៃស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេស ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. នេះ ការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កា ត្រូវបានធ្វើឡើងលើប្រធានបទជាច្រើន រួមទាំងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីមុខងារសេសសល់ បទបង្ហាញអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន (បណ្ណាល័យ) និង បទបង្ហាញអំពីការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក. ផងដែរ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read