គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ជួបជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និងឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ លោក ហង្ស វណ្ណៈប្រធានផ្នែក អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃ​​អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូមកពីស្ថានទូតអាមេរិក នៅការិយាល័យអ.វ.ត.ក. ដែលការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កា ត្រូវបានធ្វើឡើងលើប្រធានបទជាច្រើន រួមទាំងមុខងារសេសសល់ និងការចូលរួមលើការរក្សាទុកបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក.។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

Most read