គរុសិស្សប្រមាណ ៤០ រូប បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គរុសិស្សប្រមាណ៤០រូប មកពីវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ។ កម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍រវាង អ.វ.ត.ក. និងកម្មវិធីសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ដ្ររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រី អ.វ.ត.ក. ផ្នែកកិច្ចការសាធារណ: ផ្នែកបណ្ណាល័យ ផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្ណសារ និងមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតអំពី (១) សមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី និងការងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. (២ការគ្រប់គ្រង និងការស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ណាល័យ (៣) ការរៀបចំ និងការថែរក្សាឯកសារសំណុំរឿងនៅក្នុងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក. និង (៤) ការចូលរួមរបស់របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម។

រូបថតដោយ៖ គុណ ចិន្ដា

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read