កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្វែង​រក​ការ​គាំ​ទ្រ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​សំណង​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២/០២

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់សំណងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៩៖០០ ដល់ ១១៖០០ព្រឹក នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ ដែលស្ថិត នៅក្នុងបរិវេណនៃសកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ។ កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលមានសក្ដានុពល និងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីសំណើគម្រោងសំណងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងឱកាសគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ។ អានបន្ដ....

Most read