ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេស ចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងដិតចិត្តរបស់ ខៀវ សំផន នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

ថ្ងៃនេះ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេស នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា បានចេញសេចក្តី សម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងដិតចិត្តរបស់ ខៀវ សំផន ចំពោះចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចំនួន ០៦ រូប ដែលបានសម្រេច​សេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ សហមេធាវីការពារក្តី ខៀវ សំផន បានដាក់បណ្តឹងដិតចិត្ត និង បានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ដកចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទាំង ០៦ រូបដែលបាន សម្រេចសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សហព្រះរាជអាជ្ញាព្រម ទាំងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានដាក់ចម្លើយតបរៀងៗខ្លួនទៅនឹងបណ្តឹងដិតចិត្តនេះ។

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ គណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើសមាស ភាព នៃក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេស ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីលើបណ្តឹងដិតចិត្តរបស់ ខៀវ សំផន។

នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេសបានបង្ហាញមូលដ្ឋានគតិយុត្តិ ពាក់ព័ន្ធ នឹងភាពអាចទទួលយកបាននូវបណ្តឹងដិតចិត្តចៅក្រម ហើយបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទថា បណ្តឹងដិតចិត្តរបស់ ខៀវ សំផន អាច​ទទួលយកបាន (កថាខណ្ឌ ២២-៤៣)។

ចំពោះអង្គសេចក្តីនៃបណ្តឹងដិតចិត្ត ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេសបានបង្ហាញបទដ្ឋានគតិយុត្តិជា ធរមានសម្រាប់ប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រម និងបានសម្រេចថា ការចោទប្រកាន់អំពី​បុរេវិន្និច្ឆ័យ​លើបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ (កថាខណ្ឌ ៦២-៨៧) និងការសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាលដីកាសំណុំរឿង ០០២/០១ (កថាខណ្ឌ ១០០-១១២) ព្រមទាំងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃនីតិវិធី ក្រោយការប្រកាសសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២ (កថាខណ្ឌ ១១៩-១២៤) មិនគ្រប់គ្រាន់អាចបដិសេធសច្ចធារណ៍ដ៏រឹងមាំនៃភាព មិនលំអៀងរបស់ចៅក្រមដែលរងបណ្តឹងដិតចិត្តនោះឡើយ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ពិសេស បានច្រានចោលបណ្តឹងដិតចិត្តលើអង្គសេចក្តីទាំងស្រុង។

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេស អាច​រកមើល​បាន​នៅលើ​គេហទំព័រ៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/11_KH.pdf

 

Most read