និសិ្សតសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

ក្រុមនិស្សិតច្បាប់ចំនួន២២នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS) សាខារាធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានមកធ្វើទស្សនាកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាននៃ អ.វ.ត.ក។ ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចនេះ លោក ឯម ចន្ធី បណ្ណារក្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «របៀបស្វែងរកឯកសាររបស់ អ.វ.ត.ក. រួមទាំងឯកសារសំណុំរឿង បណ្តុំឯកសារច្បាប់ជាអេឡិចត្រូនិច (ឡិចស៊ីសនិចស៊ីស) និងគន្ថនិទ្ទេសន៍ទាក់ទាង់នឹង អ.វ.ត.ក.»

CUSCUSCUS

Most read