និស្សិត ៤០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបណ្ណាល័យរបស់ អ.វ.ត.ក.

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣៖ និស្សិតប្រមាណ៤០នាក់ (ស្រ្តីចំនួន២០នាក់) មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅបណ្ណាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.)។  នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រី អ.វ.ត.ក. ផ្នែកកិច្ចការសាធារណ: ផ្នែកបណ្ណាល័យ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងបណ្ណសារ បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតអំពី (១) សមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី និងការងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងការចូលរួមកសាងសន្ដិភាព និងយុត្តិធម៌ ស្របតាមគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ (២) ការគ្រប់គ្រង និងការស្រាវជ្រាវក្នុងបណ្ណាល័យ (៣) ការរៀបចំ និងការថែរក្សាឯកសារសំណុំរឿងនៅក្នុងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក.។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read