និស្សិត និងសាស្ដ្រាចារ្យសរុប ១៣រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Mason បំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ និស្សិត សាស្ដ្រាចារ្យ និងបុគ្គលិក សរុប១៣រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Mason សហរដ្ឋអាមេរិក បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តមុខងារសេសសល់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញដល់ភ្ញៀវអន្ដរជាតិទាំងអស់អំពី ដំណើរការ និងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ការអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី យុត្តិធម៌អន្ដរកាល និងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត​ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក. និងបទពិសោធន៍របស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read