និស្សិត៥៥នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន ៥៥ នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យា បានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងបណ្ណាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។  នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតទាំងអស់អំពី សមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ការងារ សេសសល់ដែលអង្គជំនុំជម្រះកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការគ្រប់គ្រង រៀបចំបណ្ណសារ និងសារៈសំខាន់នៃ អ.វ.ត.ក. ក្នុងការចូលរួមកសាងសន្ដិភាព និងយុត្តិធម៌ ម្រេចបានស្របតាមគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

 

 

Most read