និស្សិតចំនួន ១៨ រូប មកពីខេត្តបាត់ដំបងបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន១៨រូបមកពីខេត្តបាត់ដំបង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ដើម្បីស្វែងយល់អំពីសមិទ្ធផល កេរដំណែល និងមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ និស្សិតទាំងអស់ទទួលបានការស្វាគមន៍ និងបទបង្ហាញពីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ពីបណ្ណារក្ស និងមន្ដ្រីផ្នែកបណ្ណសារ រួមនឹងទស្សនកិច្ចបណ្ណាល័យ និងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក.ផងដែរ។

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read