និស្សិតចំនួន៣០រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

និស្សិតច្បាប់ចំនួន ៣០រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ និងធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតទាំងអស់អំពី ដំណើរការ និងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ការអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី យុត្តិធម៌អន្ដរកាល និងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក. និងបទពិសោធន៍របស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read