និស្សិតច្បាប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ និស្សិតចំនួន៧នាក់និងសាស្រ្តាចារ្យមួយរូប មកពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ DePaul ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិក បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ កិច្ចប្រជុំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ បានចាប់ផ្ដើមដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. «អំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការបង្កើត អ.វ.ត.ក. សមិទ្ធិផលនានា និងការងារពាក់ព័ន្ធនានារបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងអាណត្តិមុខងារសេសសល់»។ បន្ទាប់មក លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក. ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញបន្ថែមផងដែរអំពី «ប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការ បញ្ហាប្រឈម និងកេដំណែលរបស់តុលាការ»។ បន្ទាប់មកទៀត លោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានផ្នែកអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ បានបរិយាយដោយសង្ខេបអំពីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរជំនុំជម្រះក្តី ការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះ និងទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនានានៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។ លោក ឯម ចន្ធី បណ្ណារក្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ក៏បានធ្វើបទបង្ហាញដោយសង្ខេបខ្លី ដល់និស្សិតច្បាប់ អំពីសេវាកម្មនានា និងបណ្តុំឯកសារដ៏សម្បូរបែប ដែលមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន។ ជាចុងបញ្ចប់ ក្រុមនិស្សិតបានមានប្រសាសន៍ថា ពួកគេពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះខ្លាំងណាស់ ហើយបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អ.វ.ត.ក. ជាពិសេសផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ សម្រាប់ការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយអត្ថន័យ។ ក្រុមនិស្សិតបានបន្តថា «ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីអ.វ.ត.ក.ទាំងអស់ ធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសទទួលបានការយល់ដឹង និងការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីដំណើរការតុលាការ សំណុំរឿង ប្រតិបត្តិការ និងកេរដំណែលរបស់ អ.វ.ត.ក.»៕DePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul UniversityDePaul University

Most read